Gabinet weterynaryjny, najmniejszy zakład leczniczy dla zwierząt

Gabinet weterynaryjny, najmniejszy zakład leczniczy dla zwierząt

Gabinet weterynaryjny powinien spełniać wymogi określone w Dzienniku Ustaw z 04.194.1990 , ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Jak każdy obiekt użyteczności publicznej powinien także spełniać określone warunki dotyczące jego wielkości i przeznaczenia.

Gabinet weterynaryjny jest najmniejszą formą zakładu umożliwiającą prowadzenie  praktyki lekarskiej. Wystarczy, by wielkość pomieszczenia w którym będzie znajdował się gabinet weterynaryjny nie był mniejszy niż 11m². Oczywiście takie pomieszczenie musi być odpowiednio przygotowane i wyposażone do przyjmowaniu pacjentów. Jako obiekt użyteczności publicznej gabinet weterynaryjny, pomimo jego niedużych rozmiarów, powinien posiadać poczekalnię z miejscami siedzącymi. Warto tu przypomnieć, iż poczekalnia w lecznicy weterynaryjnej powinna spełniać nie tylko rolę strefy oczekiwania ale także miejsca do działań marketingowych. Czyste i dobrze oświetlone pomieszczenia, meble, oraz sprzęt, który powinien znajdować się w takim miejscu, szczegółowo opisuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI.

Dz.U.04.194.1990
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych (Dz. U. z dnia 6 września 2004 r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U.z 2004 r. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wymagania dla pomieszczeń, urządzeń, aparatury i sprzętu gabinetu weterynaryjnego.
§ 2. 1. Gabinet weterynaryjny powinien mieścić się w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu przeznaczonego na inne cele, jeżeli pomieszczenia gabinetu weterynaryjnego są wyraźnie oddzielone od innych pomieszczeń tego budynku lub lokalu.

2. Pokój przyjęć z poczekalnią powinien mieścić się:

1) na poziomie terenu lub
2) w suterenie, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jeżeli zapewnione jest oświetlenie naturalne dostosowane do rodzaju świadczonych usług.

3. Pozostałe pomieszczenia gabinetu weterynaryjnego mogą mieścić się na różnych kondygnacjach.

§ 3. 1. Gabinet weterynaryjny powinien mieć:
1) odrębne wejście prowadzące bezpośrednio do pomieszczeń gabinetu;
2) podłogi wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i
środków dezynfekcyjnych;
3) miejsce do przechowywania dokumentacji weterynaryjnej, zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych;
4) pokój przyjęć z poczekalnią z miejscami siedzącymi;
5) instalacje:
a) wodną,
b) elektryczną,
c) grzewczą,
d) kanalizacyjną;
6) urządzenia zapewniające wymianę powietrza.
2. W pokoju przyjęć ściany powinny być wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych.
3. W pokoju przyjęć lub zapleczu sanitarnym powinny znajdować się umywalka z doprowadzoną bieżącą wodą ciepłą i zimną, środki do mycia i odkażania rąk, ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki.
4. Parapety w pokoju przyjęć gabinetu weterynaryjnego powinny być wykończone materiałem trwałym, gładkim, odpornym na działanie wody i środków dezynfekcyjnych i być łatwe do czyszczenia.
5. Grzejniki w pokoju przyjęć gabinetu weterynaryjnego powinny być gładkie i łatwe do czyszczenia.
§ 4. 1. Powierzchnia pokoju przyjęć z poczekalnią powinna wynosić co najmniej 8 m2.
2. Wysokość pokoju przyjęć z poczekalnią powinna wynosić co najmniej 2,2 m.
3. Powierzchnia zaplecza sanitarnego i zaplecza socjalnego powinna wynosić co najmniej 3 m2.

§ 5. Gabinet weterynaryjny wyposaża się w :

1) sprzęt i urządzenia do przechowywania produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych, zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta lub wynikającymi z ich właściwości;
2) pojemniki na odpady, w tym na odpady weterynaryjne.
§ 6. 1. Pokój przyjęć wyposaża się w:
1) stół zabiegowy, dostosowany wielkością do zakresu i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych;
2) lampę bakteriobójczą;
3) stetoskop.
2. W przypadku gdy:
1) usługi weterynaryjne są wykonywane przy użyciu narzędzi i sprzętu weterynaryjnego wielokrotnego użytku, pokój przyjęć wyposaża się w autoklaw lub sterylizator na suche powietrze;
2) wykonuje się zabiegi w znieczuleniu ogólnym, pokój przyjęć wyposaża się w:
a) sprzęt do dożylnego podawania leków,
b) źródło światła bezcieniowego.

§ 7. Gabinet weterynaryjny wyposaża się ponadto w:

1) przenośny sprzęt weterynaryjny,
2) pojemniki zapewniające sterylność transportowanego sprzętu,
3) sprzęt i urządzenia do przechowywania, podczas transportu, produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych, zgodnie z wymogami określonymi przez ich producenta lub wynikającymi z ich indywidualnych właściwości – w przypadku gdy usługi weterynaryjne są świadczone poza gabinetem.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
________
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

POLECANE DLA CIEBIE