Odsłon: 3605

Praktyka weterynaryjna oraz wpływ otoczenia na jej funkcjonowanie.

Praktyka weterynaryjna to marketingowe zarządzanie oraz tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju wymaga analizowania czynników otoczenia. Aby być obecnym na rynku, a nawet wzmacniać zajmowaną pozycję, trzeba dostosowywać się do zmian, które zachodzą w otoczeniu.

Praktyka weterynaryjna i osiągnięcie założonych celów biznesowych, stawianych sobie przez właścicieli placówek weterynaryjnych, jest trudne bez dokładnego przeanalizowania i znajomości otoczenia. Ponieważ praktyki nie działają w próżni, ciągła obserwacja zmian zachodzących wokół firmy pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej. Otoczenie marketingowe nie jest stałe.
Jest to jeden z dynamiczniej zmieniających się elementów. Ulega ono ciągłym zmianom, które odzwierciedlają tendencje zmieniającego się rynku. Jednocześnie jest to czynnik, na który nie do końca mamy jakikolwiek wpływ. Dlatego też jego stałe monitorowanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki weterynaryjnej.

Ponieważ na otoczenie marketingowe składa się wiele czynników połączonych ze sobą, zmiana jednego z nich wywołuje reakcję łańcuchową, powodującą zmiany w innych jego elementach.

Aby przeanalizować otoczenie musimy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie
– Co wchodzi w jego skład? Najprostszy podział wyróżnia otoczenie bliższe i dalsze, inaczej mikro i makro otoczenie.
W skład otoczenia bliższego, mikro otoczenia (otoczenia podmiotowego) wchodzą:

1. konsumenci (klienci)
2. konkurenci (czyli inne praktyki weterynaryjne)
3. instytucje i organizacje okołobiznesowe (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje władzy i administracji, firmy konsultingowe).
Zauważmy, że są to elementy wpływające bezpośrednio na funkcjonowanie firmy, które częściowo możemy kontrolować (oczywiście poza konkurencją).
W skład makro otoczenia, (otoczenia dalszego, globalnego, procesowego) wchodzą czynniki warunkujące działanie wszystkich podmiotów działających w mikrootoczeniu. Do otoczenia dalszego zaliczyć możemy czynniki o charakterze:

1. Politycznym (wybory, zmiany władzy politycznej w państwie, zmiany prawodawstwa)
2. Ekonomicznym (gospodarczym)
3. Koniunktury gospodarczej (światowe zmiany cen, stopy procentowe, podatki, itp.)
4. Społecznym (zmiany demograficzne, wykształcenie, itp.)
5. Technologicznym (naukowe, np. wynalazki, nowe rozwiazania)
6. Ekologicznym (normy, opłaty ekologiczne).
Mają one wpływ pośredni na działanie nasze, ale także całej konkurencji. Od sprawności i elastyczności w podejmowaniu decyzji zależy, czy będą one pracowały na naszą korzyść, czy też nie. Dlatego pamiętajmy, że firma, która chce dobrze funkcjonować na rynku powinna ze szczególną uwagą śledzić procesy zachodzące w otoczeniu globalnym.
Celem analizy otoczenia jest rozpoznanie pośrednich wpływów instytucji międzynarodowych, państwowych, gospodarczych, społecznych na przedsiębiorstwo i jego cele, a także oddziaływanie bezpośrednich ( ze strony dostawców, odbiorców, klientów, kooperantów, pośredników) konkurentów. W otoczeniu przedsiębiorstwa poszukujemy szans i zagrożeń z niego płynących, dających podstawy planowania i budowania strategii, umożliwiających większą elastyczność i unikanie wstrząsów i kryzysów.
Być może wydaje się nam, że wpływ instytucji międzynarodowych, państwowych i innych nie jest istotny w funkcjonowaniu naszej praktyki, ale przypomnijmy tylko sobie sprawy związane z BSE, z embargiem na polskie mięso nałożonym przez Federację Rosyjską, z wprowadzeniem kas fiskalnych. Czy miało to wpływ na pracę praktyk weterynaryjnych? W mniejszym lub większym stopniu tak. Czy właściciele praktyk, którzy obserwowali bacznie otoczenie mogli zminimalizować zagrożenia związane z jego zmianami?
Na pewno tak. Jeżeli elementy makro otoczenia wpływają na funkcjonowanie naszej firmy, to jakże istotny wpływ ma mikro otoczenie, czyli konsumenci i konkurencja.
Aby poznać wpływ otoczenia musimy podjąć kroki, które dadzą nam odpowiedź na kluczowe pytania. Jakie to mają być działania? Wracamy do tematu badań, nie zawsze docenianych i rozumianych przez właścicieli małych firm. Niestety musimy przyzwyczaić się do tego, że model marketingowego prowadzenia praktyki weterynaryjnej wymaga od jej właściciela zaangażowania nie tylko w procesy medyczne, ale także prawidłowego zarządzania.
lecznica weterynaryjna marketing

Treści tylko dla zalogowanych.

Zaloguj się, aby czytać treści dla zalogowanych.

Zaloguj się.

O tych, i o innych elementach praktycznego marketingu w lecznicy weterynaryjnej opowiemy w pozostałych odcinkach:

marketing w weterynarii

marketing w placówce weterynaryjnej

1

ARCHIWA

2

TAGI