Regulamin
serwisu internetowego https://petbiznes.pl

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego petbiznes.pl prowadzonego i zarządzanego przez AMW Ltd. adres spółki: Suite 18 Equity Chambers 249 High Street North, BH15 1DX Poole, United Kingdom Company Number: 9418991 prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną przez Companies House, reprezentowaną przez: Maria Wilecka i Artur Wędziński.

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, które stanowią jego integralną część;

 1. Administrator/ Sprzedawca/ Usługodawca AMW Ltd. adres spółki: Suite 18 Equity Chambers 249 High Street North, BH15 1DX Poole, United Kingdom Company Number: 9418991 prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną przez Companies House, reprezentowaną przez: Maria Wilecka i Artur Wędziński email: redakcja@petbiznes.pl, telefon kontaktowy: 609661521 , świadczący poprzez Serwis https://petbiznes.pl opisane w Regulaminie usługi;

 2. Formularz Zamówienia– Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronie https://petbiznes.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez określenie warunków wykupu powierzchni reklamowej, warunków korzystania z odpłatnych szkoleń, warunków wykupu licencji na wybrane artykułu prasowe, w tym sposobu dokonania płatności.

 1. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w serwisie internetowym https://petbiznes.pl

 1. Newsletter – Usługa Elektroniczna, świadczona przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Administratora cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, Usługach, nowościach, promocjach oraz aktualizacjach w serwisie internetowym https://petbiznes.pl

 

 1. Produkt– dostępna w serwisie internetowym https://petbiznes.pl powierzchnia reklamowa/wyodrębniona przestrzeń internetowa służąca do umieszczania odpłatnych szkoleń wideo, transmisji, konferencji, korzystania z płatnego dostępu do artykułów prasowych, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

 

 1. Serwis– serwis internetowy petbiznes.pl znajdujący się pod adresem internetowym https://petbiznes.pl, za którego pomocą Administrator świadczy Usługi na rzecz Użytkowników;

 

 1. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej https://petbiznes.pl

 

 1. Usługobiorca/Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również przedsiębiorca, którzy:

 1. zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usług marketingowych z Administratorem oraz zawierająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej

 2. zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usług marketingowych z Administratorem oraz zawierająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej w celu zamieszczania w serwisie internetowym https://petbiznes.pl szkoleń wideo, transmisji, konferencji lub odpłatnego dostępu do artykułów prasowych

 1. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego https://petbiznes.pl, tj. Formularz Zamówienia, Konto, Newsletter, Produkt

 1. Usługi – usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 1. Użytkownik – osoba fizyczna lub przedsiębiorca, która/y przegląda lub korzysta z treści Serwisu;

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą serwisu internetowego https://petbiznes.pl z wykorzystaniem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Administratorem

 1. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna jak również przedsiębiorca, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

 1. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 1. Usługi – usługi świadczone odpłatnie lub nieodpłatnie drogą elektroniczną w Serwisie przez Administratora na rzecz Użytkowników, opisane szczegółowo w § 2 Regulaminu,

 1. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana przez Użytkownika z Administratorem na zasadach określonych w § 6 Regulaminu, dotycząca dostarczania przez Administratora Użytkownikowi treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,

 1. Materiały Administratora – wszelkie treści udostępniane w Serwisie przez Administratora, w szczególności zdjęcia i teksty;

 2. Materiały Użytkownika – wszelkie treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika, w szczególności zdjęcia i teksty;

 3. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.),

 1. Prawo własności przemysłowej – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776) i jej zmiany,

 1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683),

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219),

 1. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),

 1. Kodeks postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 155 z późn. zm.)

§ 2
Rodzaje i zakres Usług

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu internetowego korzystanie z następujących Usług elektronicznych:

 1. przeglądanie informacji dostępnych w ramach Serwisu,

 2. założenie i prowadzenie Konta,

 3. dostęp do zasobów Serwisu oraz Konta, w tym w szczególności do szkoleń wideo, transmisji, konferencji lub odpłatny dostęp do artykułów prasowych oraz innych treści zgodnych z charakterem i specyfiką Serwisu,

 4. korzystanie z Newslettera

 1. W Serwisie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Produkt, Newsletter, Formularz Zamówienia.

 2. Korzystanie z Konta przez Użytkownika możliwe jest za pośrednictwem Serwisu, niezwłocznie po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej, oraz hasło.

 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zakończenia korzystania z Usługi Elektronicznej, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@petbiznes.pl, pisemnie w formie listu poleconego na adres: Filmowa 80, 04-929 Warszawa.

 4. Korzystanie z Serwisu wymaga połączenia z serwerem Usługodawcy poprzez sieć telekomunikacyjną i skorzystanie z usługi transmisji danych lub uruchomienia łącza bezprzewodowego. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez tego operatora.

 5. Korzystanie z Formularza Zamówienia możliwe jest za pośrednictwem Serwisu, niezwłocznie przez złożenie Zamówienia. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i Płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności.

 6. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 7. Newsletter – korzystanie z Newslettera możliwe jest za pośrednictwem Serwisu, niezwłocznie po zaznaczeniu odpowiedniego pola (checkbox) w trakcie zakładania Konta. W momencie utworzenia Konta i po zaznaczeniu odpowiednich pól wyboru, Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

 8. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zakończenia korzystania z Usługi Elektronicznej Newsletter, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@petbiznes.pl, pisemnie w formie listu poleconego na adres: Filmowa 80, 04-929 Warszawa.

§ 3

Prawa i obowiązki Administratora/Usługodawcy

 1. Usługodawca jak również Administrator może zamieszczać w Serwisie reklamy oraz inne elementy promocji towarów i usług także osób trzecich.

 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Serwis działał poprawnie, ale nie gwarantuje ciągłej jego dostępności.

 3. Usługodawca może czasowo zawiesić działanie Serwisu, gdy konieczne to będzie do usunięcia awarii lub poprawy jego działania.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów występujących przy użytkowaniu Konta przez Użytkownika.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w ramach Serwisu.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia, modyfikacji lub usunięcia wybranej Usługi w ramach Serwisu.

 7. Administrator zapewnia dostęp do Usług na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów:

 1. wynikających z ograniczeń w dostępie do Internetu narzuconych przez dostawców usług telekomunikacyjnych, z których to usług korzysta Administrator lub Użytkownik,

 2. awarii będących skutkiem zdarzeń pozostających poza kontrolą Administratora, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, w szczególności: powódź, pożar, awaria sieci Internet lub awaria sieci energetycznej.

 1. Administrator jest uprawniony do czasowego – całkowitego lub częściowego zatrzymania funkcjonowania Serwisu w celu jego ulepszenia, naprawy, dodania nowych usług lub w celu przeprowadzania konserwacji.

 2. Administrator dąży do zapewnienia dokładności informacji zawartych w Serwisie jednak nie odpowiada wobec Użytkowników ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody wynikłe z nieścisłości informacji zamieszczonych w Serwisie

§ 4

Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik jest uprawniony w każdej chwili do rezygnacji z korzystania z Serwisu.

 2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego wszystkich postanowień,

 2. korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego

 3. zamieszczania w Serwisie zgodnych z prawdą informacji.

 1. Akceptując postanowienia Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się, że podczas korzystania z Serwisu nie będzie:

 1. w żaden sposób utrudniał innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu,

 2. korzystał z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń wpływających na świadczenie Usług.

 1. Akceptując postanowienia Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się, że:

 1. nie będzie udostępniał ani rozpowszechniał za pośrednictwem Serwisu informacji, zdjęć i innych treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

 2. nie będzie rozpowszechniał za pośrednictwem Serwisu wirusów komputerowych ani innego szkodliwego oprogramowania,

 3. nie będzie udostępniał ani rozpowszechniał treści, do których dostęp uzyskał za pośrednictwem Serwisu.

 1. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać w Serwisie jakichkolwiek treści, które:

 1. są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

 2. nawołują do dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, obrażają inne narodowości, religie i rasy ludzkie w tym nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub ze względu na bezwyznaniowość,

 3. mają charakter wulgarny, obraźliwy, nieprzyzwoity lub w inny sposób nieakceptowalny społecznie, a także są powszechnie uznawane za niecenzuralne,

 4. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste,

 5. wypełniają znamiona przestępstwa lub wykroczenia;

 6. stanowią przekazy reklamowe lub do ich rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawiony.

 1. Administrator jest uprawniony do odmowy publikacji w Serwisie zamieszczonych przez Użytkownika informacji, jak też ich usunięcia lub zmiany, jeżeli informacje te będą naruszać postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre imię Administratora.

 2. Użytkownik ma prawo do uczestnictwa w udostępnionych przez Serwis formach wypowiedzi (forum na portalu facebook.pl, dodawanie komentarzy poprzez aplikację instagram.com, dodawanie komentarzy poprzez portal twitter.com). Dostęp do wyżej wymienionych form wypowiedzi może wymagać rejestracji w Serwisie a następnie zalogowania i podania hasła przez Użytkownika.

 3. Użytkownik zamieszczający swoje wypowiedzi na portalach internetowych oraz w aplikacjach połączonych z Serwisem, rozpowszechnia je na własną odpowiedzialność, w szczególności, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób w wyniku zamieszczenia wypowiedzi w Serwisie oraz na portalach społecznościowych połączonych z Serwisem przez Użytkownika.

§ 5
Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z zasobów Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym niniejszym Regulaminie, oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa

 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystanie z Serwisu: (1) urządzenie z dostępem do Internetu, (2) dostęp do poczty elektronicznej, (3) najnowsza wersja przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge) z włączoną obsługą plików Cookies.

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu w Serwisie Internetowym oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail wraz z informacją o udzielonej przez Konsumenta zgodzie na dostarczenie informacji cyfrowych.

§ 6
Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Użytkownik może założyć Konto rejestrując się w Serwisie. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza Rejestracji, udostępnianego na stronie internetowej Serwisu.

 2. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu.

 3. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta.

§ 7 Warunki zawarcia umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Serwisie.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Umowa Sprzedaży zawarta jest na okres jej wykonania.

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w walucie PLN i jest ceną brutto, tj. zawiera podatek od towarów i usług. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwe aktualne sposoby płatności na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.

 6. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów payU. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

 1. payU

 1. Odpowiedzialność w zakresie płatności ponoszą operatorzy obsługujący transakcje w zakresie przewidzianym powszechnie obowiązującym prawem i własnymi regulaminami. Użytkownik powinien zapoznać się z tymi regulaminami, a w szczególności z warunkami sprzedaży i płatności oraz politykami prywatności tych operatorów.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Za dzień otrzymania Produktu uznaje się dzień otrzymania przez Klienta powiadomienia na podany przez niego adres e-mailowy przypisany do Konta.

§ 8 Reklamacja i rękojmia

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą świadczenia Usług w przypadku, gdy Administrator świadczy Usługi niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamacja może być złożona przez Użytkownika:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora: redakcja@petbiznes.pl

 2. Pisemnie w formie listu poleconego na adres: Filmowa 80, 04-929 Warszawa

 1. Reklamacja powinna zawierać:

 1. Informacje o okolicznościach dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

 2. żądania Usługobiorcy; oraz

 3. dane kontaktowe składającego reklamację

 1. W przypadku, gdy złożona przez Użytkownika reklamacja nie będzie spełniać wymogów wskazanych w ust. 3 powyżej, Administrator jest uprawniony do wezwania Użytkownika do uzupełnienia brakujących danych osobowych Użytkownika lub informacji.

 2. Przedmiotem reklamacji Użytkownika nie mogą być nieprawidłowości związane z korzystaniem przez Użytkownika z Usług, które wynikają z:

 1. błędów lub pomyłek Użytkownika,

 2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub połączenia internetowego, wykorzystywanych przez Użytkownika do korzystania z Usług.

 1. Administrator rozpatrzy zgłoszoną przez Użytkownika reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, chyba, że podane w reklamacji dane osobowe Użytkownika lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Administrator zwróci się ww. terminie do Użytkownika z prośbą o uzupełnienie reklamacji w wymaganym przez siebie zakresie, a termin do rozpoznania reklamacji przez Administratora biegnie od dnia otrzymania przez niego od Użytkownika wskazanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika lub informacji.

 2. Administrator prześle Użytkownikowi odpowiedź na reklamację na adres e-mail Użytkownika, z którego przesłał on reklamację, a w przypadku, gdy reklamacja była składana w formie pisemnej, wtedy odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany w reklamacji.

 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 4. Sprzedawca obowiązany jest umożliwić Klientowi korzystanie z Produktu bez wad.

 5. Reklamacja dotycząca zastrzeżeń dotyczących ust. 8 powyższego paragrafu może zostać złożona przez Klienta:

 1. pisemnie w formie listu poleconego na adres: Filmowa 80, 04-929 Warszawa

 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Filmowa 80, 04-929 Warszawa

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

 2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

 3. danych kontaktowych składającego reklamację

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem sytuacji, w której Klient otrzymał mailowo powiadomienie o rozpoczęciu realizacji zamówienia określonego w § 7 ust. 2 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

 1. pisemnie w formie listu poleconego na adres: Filmowa 80, 04-929 Warszawa

 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:redakcja@petbiznes.pl

 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w Regulaminie. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca/Usługodawca niezwłocznie przesyła Klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie Usług Elektronicznych, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 10
Prawa autorskie

 1. W przypadku, gdy zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika Materiały Użytkownika będą stanowić utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik, z chwilą ich zamieszczenia w Serwisie udziela Administratorowi na czas nieokreślony, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Materiałów Użytkownika oraz ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w celach marketingowych, informacyjnych i statystycznych Administratora oraz ich udostępniania przez Administratora w Internecie, dalej: „Licencja”.

 2. Zamieszczając Materiały Użytkownika w Serwisie, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

 1. jemu wyłącznie przysługują autorskie prawa majątkowe do Materiałów Użytkownika bądź

 2. jest uprawniony do korzystania z Materiałów Użytkownika jako licencjobiorca i udzielania dalszych sublicencji osobom trzecim

na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej, a udostępnienie przez niego Materiałów Użytkownika w Serwisie nie narusza autorskich praw osobistych do Materiałów ich twórców.

 1. W przypadku, gdy zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika Materiały Użytkownika będą podlegać ochronie wynikającej ze stosownych przepisów Prawa własności przemysłowej, w szczególności będą stanowić wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub znak towarowy, zamieszczając takie Materiały Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do ich zamieszczenia w Serwisie.

 2. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Administratora dotyczącymi naruszenia ich jakichkolwiek praw do Materiałów Użytkownika zamieszczonych przez niego w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Administratora z odpowiedzialności w tym zakresie oraz wstąpić w miejsce Administratora lub przystąpić po jego stronie do postępowania sądowego wszczętego z powództwa osoby trzeciej.

 3. W przypadku, gdy na zdjęciu zamieszczonym przez Użytkownika w Serwisie utrwalono wizerunki osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że posiada zgodę tych osób na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku w Serwisie w sposób określony w Regulaminie.

 4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami wobec Administratora dotyczącymi naruszenia jej wizerunku zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie, ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

 5. Wszystkie Materiały Administratora, szczególności teksty, zdjęcia i grafiki stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 6. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników w sposób niedozwolony z Materiałów Administratora, a także z szaty graficznej Serwisu bez zgody Administratora. W szczególności niedozwolone jest: zwielokrotnianie materiałów Administratorów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczający poza sposób dozwolony przez obowiązujące przepisy prawa, umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia Materiałów Administratora, zwielokrotnianie Materiałów Administratora na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy, rozpowszechnianie opracowań Materiałów Administratora lub szaty graficznej Serwisu w celu innym, niż uzgodniony z Administratorem.

§11
Rozstrzyganie sporów

 1. Będący Konsumentem Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Administratorem dotyczące Usług mogą być rozwiązane w drodze postępowania przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1930) oraz ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823). Użytkownik oraz Klient będący Konsumentami mogą również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bardziej szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik lub Klient będący Konsumentami mogą znaleźć na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 2. Administrator wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 3. W przypadku braku zainteresowania ze strony Użytkownika będącego Konsumentem możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, spory powstałe pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Administratorem będą rozstrzygane przez sądy właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. Spory powstałe pomiędzy Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą a Administratorem będą rozstrzygane przez sądy właściwe rzeczowo ze względu na siedzibę Administratora.

§12
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie pod adresem: (pobierz). Każda osoba odwiedzająca stronę internetową https://petbiznes.pl ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku i zapisać go na własnym nośniku.

 2. Administrator jest uprawniony do zmiany Regulaminu z tym zastrzeżeniem, że Administrator powiadomi Użytkowników o planowanym terminie wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz zmianach, które zostały wprowadzone do Regulaminu na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wejścia w życie zmienionego Regulaminu poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie głównej Serwisu.

 3. Integralną częścią Regulaminu jest załącznik nr 1 do Regulaminu – Polityka prywatności serwisu PETBIZNES.PL określająca zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu.

1

ARCHIWA

2

TAGI